Toeslagen wijzigingen 2018

Toeslagen wijzigingen 2018

10%-regeling

De 10%-regeling voor gescheiden partners komt weer terug. De regeling geldt als uw ex-partner na vertrek meer is gaan verdienen. De Belastingdienst berekent het recht op toeslag aan de hand van uw beide jaarinkomens over een heel jaar. Ook als uw partner halverwege het jaar vertrekt. Stijgt het inkomen van uw ex-partner na de vertrekdatum? Dan kan uw toeslag dus lager uitvallen. Op basis van de 10%-regeling kan deze inkomensstijging buiten beschouwing worden gelaten.

U kunt bij de Belastingdienst/Toeslagen een verzoek indienen om de regeling toe te passen. Voorwaarde is dat het toetsingsinkomen ten minste 10% lager wordt vastgesteld.

(Bron: Rijksoverheid)

Share

Ondernemers wijzigingen 2018

Ondernemers wijzigingen 2018

Afvalstoffenbelasting op storten of verbranden afval buiten Nederland

Afvalbedrijven gaan betalen voor Nederlands afval dat buiten Nederland wordt gestort of verbrand. Het tarief is hetzelfde als het binnenlandse tarief voor storten of verbranden. Het gaat om afvalstoffen die naar het buitenland worden overgebracht met toepassing van een EVOA-vergunning. De heffing geldt niet als het afval uit een ander land komt en niet in Nederland is bewerkt of gemengd.

De belasting wordt berekend over het gewicht van de afvalstoffen. De Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) beoordeelt het gewicht en de verwerkingswijze. De Belastingdienst controleert de aangifte, is verantwoordelijk voor de inning en het boetebeleid. De heffing gaat in op een bij koninklijk besluit vast te stellen tijdstip. Dit gebeurt nadat de uitvoeringsaspecten verder zijn ingevuld.

Btw-landbouwregeling afgeschaft

Land- en tuinbouwers, boshouders en veehouders gaan per 1 januari 2018 btw betalen over al hun goederen en diensten. Op die datum vervalt de btw-landbouwregeling. Ook vervalt daarmee het verlaagde btw-tarief voor een aantal producten die vooral aan landbouwers worden geleverd. Daartegenover staat landbouwers de btw kunnen terugvragen voor geleverde goederen en diensten.

De btw-landbouwregling is onaantrekkelijk voor landbouwers die veel investeren. Bovendien verschillen landbouwers niet meer wezenlijk van andere ondernemers, door de modernisering van de sector. Om die reden komt de regeling te vervallen. De maatregel werd in september 2016 door het ministerie van Economische Zaken bekendgemaakt.

Aansprakelijkheidsregeling voor pandhouders, hypotheekhouders en executanten

Er komt een nieuwe aansprakelijkheidsregeling voor pandhouders, hypotheekhouders en executanten. De maatregel bepaalt dat zij aansprakelijk zijn voor de omzetbelasting, die de ondernemer is verschuldigd als gevolg van een gedwongen verkoop aan een niet ondernemer. Het gaat hier om aan hem toebehorende zaken waar een pand-, hypotheek- of executierecht op rust.

Bij verkoop van zaken van een bedrijf dat financiële problemen heeft, geldt in bepaalde gevallen een verleggingsregeling. Dit betekent dat de koper de verschuldigde omzetbelasting betaalt, in plaats van de verkoper. Is de verleggingsregeling niet van toepassing? Dan mag de Belastingdienst straks ook de pandhouder, hypotheekhouder of executant aansprakelijk stellen voor de niet-betaalde omzetbelasting.

Nu kan de Belastingdienst de omzetbelastingschuld vaak op niemand verhalen. Dit komt doordat de ondernemer (bijna) failliet is. De nieuwe maatregel zorgt dus voor een hogere belastingopbrengst.

(Bron: Rijksoverheid)

Share

Afschaffing inkeerregeling

Afschaffing inkeerregeling

De huidige inkeerregeling wordt per 1 januari 2018 afgeschaft. Dit is onderdeel van het Belastingplan 2018 dat gisteren door de Eerste Kamer is goedgekeurd. Tot 1 januari 2018 kunnen belastingplichtigen hun niet eerder opgegeven buitenlands vermogen opgeven bij de Belastingdienst zonder een strafrechtelijke vervolging te riskeren.

De afschaffing van inkeerregeling geldt voor de aangiften die worden gedaan vanaf 1 januari 2018. Inkeren voor aangiften die vóór 1 januari 2018 zijn ingediend, of ingediend hadden moeten worden, blijft onder de huidige inkeerregeling mogelijk. De afschaffing van de inkeerregeling geldt alleen voor de meldingen inzake buitenlands vermogen. Daarvoor kan men niet meer inkeren. Wie inkeert, voorkomt strafrechtelijke vervolging voor het plegen van een fiscaal delict. Bovendien heeft inkeren een matigende werking op de boete. Bij vrijwillig melden bedraagt de boete 120%. Bij niet vrijwillig melden bedraagt de boete maximaal 300%.

Aangiften

De huidige inkeerregeling is van toepassing op aangiften die vóór 1 januari 2018 zijn gedaan of hadden moeten zijn gedaan. Belastingplichtigen riskeren vanaf 2018 strafrechtelijke vervolging, ongeacht of zij zich vrijwillig melden.

De afgelopen jaren hebben veel belastingplichtigen gebruik gemaakt van de inkeerregeling voor buitenlands vermogen. Door zich vrijwillig te melden kunnen zij hun vermogen weer vrij gebruiken.

(Bron: Rijksoverheid)

Share

Belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2018

Het ministerie van Financiën geeft online een overzicht van de belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2018. Het gaat om wijzigingen op het gebied van de inkomstenbelasting, loonbelasting, schenk- en erfbelasting, belastingen op milieugrondslag, autobelastingen, vennootschapsbelasting, btw en accijns. Hierna treft u een overzicht aan van een aantal van de belangrijkste wijzigingen, het volledige overzicht vindt u hier.

Heffingvrij vermogen en Box 3

Spaarders en beleggers gaan het komende jaar minder belasting betalen. Allereerst wordt met ingang van volgend jaar het heffingvrije vermogen in box 3 verhoogd van 25.000 euro naar 30.000 euro. Voor fiscale partners geldt een gezamenlijk heffingvrij vermogen van 60.000 euro, dit was 50.000 euro.

Ook wordt meer rekening gehouden met de huidige lage spaarrente. De heffing in box 3 zal met ingang van komend jaar dichter aansluiten bij de gemiddelde werkelijke rendement. Voor het komende belastingjaar 2018 wordt daarbij uitgegaan van de gemiddelde spaarrente van juli 2016 t/m juni 2017.

Pleegkind en ouder niet langer verplicht tot fiscaal partnerschap

Voor pleegkinderen en hun verzorgende ouders, die een pleegvergoeding of kinderbijslag ontvangen,  kan het financieel ongunstig zijn om elkaars fiscale partner te worden als het pleegkind 18 jaar oud wordt. In sommige gevallen krijgen ze hierdoor bijvoorbeeld minder toeslagen. Daarom kunnen pleegkinderen en hun verzorgende ouders vanaf 1 januari 2018 aan de Belastingdienst vragen om het fiscaal partnerschap te veranderen.

Ouderenkorting

De koopkracht van gepensioneerden wordt in 2018 versterkt door een verhoging van de ouderenkorting.  Als u de AOW-leeftijd heeft bereikt, kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor de ouderenkorting, een korting bij uw  belastingaangifteUw inkomen moet daarvoor onder een bepaalde grens liggen. In 2018 wordt het bedrag van de ouderenkorting na indexatie met € 115 verhoogd waardoor deze € 1.418 zal bedragen.

Toeslagen 10%-regeling

Als uw ex-partner na het vertrek aanzienlijk meer gaat verdienen, kan dat nadelige gevolgen hebben voor de hoogte van uw toeslagen. De Belastingdienst berekent het recht op toeslag namelijk aan de hand van uw beide jaarinkomens over een heel jaar. Ook als uw partner halverwege het jaar vertrekt.  Om die gevolgen te voorkomen, kunt u vanaf 1 januari 2018 in bepaalde gevallen gebruik maken van de zogenoemde 10%-regeling. Om in aanmerking te komen voor deze regeling, moet het jaarinkomen van de ex-partner minimaal 10 procent hoger zijn geworden. U kunt bij de Belastingdienst een verzoek indienen om de regeling toe te passen.

Verhoging tabaksaccijns

Sigaretten, rooktabak en sigaren worden duurder vanaf 1 april 2018. Zo wordt een pakje van 20 sigaretten 18 cent duurder (accijns+btw) en een pakje shag van 40 gram wordt 36 cent duurder (accijns + btw).

Btw-tarief voor geneesmiddelen

Er komt een eenduidige en heldere definitie voor geneesmiddelen die onder het verlaagde btw-tarief van 6% vallen. Onder het verlaagde btw-tarief vallen alleen producten, waarvoor een (parallel)handelsvergunning als geneesmiddel of homeopathisch geneesmiddel is afgegeven of die daar expliciet van zijn vrijgesteld. Producten die niet als geneesmiddel zijn erkend, vallen onder het standaard btw-tarief van 21%. Denk hierbij aan tandpasta, shampoo en zonnebrandmiddelen.

Wet afschaffing van de btw-landbouwregeling

Voor landbouwers, veehouders, tuinbouwers en bosbouwers gaan met ingang van 1 januari 2018 de normale btw-regels gelden. Dat betekent dat zij een btw-administratie moeten gaan bijhouden en periodiek aangifte moeten gaan doen. Ook hebben zij straks recht op btw-aftrek. De maatregel is in september 2016 door het ministerie van Economische Zaken al aangekondigd, zodat de betrokken ondernemers zich hebben kunnen voorbereiden.

(Bron: Rijksoverheid)

Share